Skip to main content

1 januari 2020

Algemene Voorwaarden HoutID

I.                     ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de opdrachtgever die handelt als particulier dan wel in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Vakman: opdrachtnemer die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht en producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
Producten: producten die op afstand worden aangeboden;
Bouwwerkzaamheden: werkzaamheden in het kader van bouwwerken met de daarbij horende middelen en materialen;
Werk: het totaal van de tussen de consument en de vakman overeengekomen bouwwerkzaamheden en de daarbij door de vakman geleverde materialen en diensten;
Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen vakman en consument dat gesloten wordt in het kader van bouwwerkzaamheden en het werk dat hierbij verricht word inclusief materialen en middelen;
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de vakman en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of dienstverlening op afstand, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit

HoutID.nl
Meester Kunstweg 53, 7671 ED Vriezenveen
Telefoonnummer: +31 6 266 623 55
E-mailadres: info@houtid.nl
KvK-nummer: 08171855
Btw-identificatienummer: NL 00015.82.116.B.47

Artikel 3 – Werkingssfeer
 1. Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst tussen consument en vakman.
 2. Bouwwerkzaamheden, het werk, middelen en materialen gerelateerd aan deze werkzaamheden vallen niet onderovereenkomst/koop op afstand
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met consument, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

II.                   AFSPRAKEN

Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – Offertes
 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de (bouw)werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Vakman is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd of wanneer een elektronische aanvaarding op dezelfde wijze wordt bevestigd door de vakman tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de vakman daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de vakman anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de vakman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 6 – Overeenkomst bouwwerkzaamheden en werk
 1. De vakman draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
  • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een schatting van de duur van het werk;
  • de prijs van het werk en de prijsvormingsmethodiek;
  • de betalingswijze;
  • vermelding van de werkzaamheden die niet door de vakman zelf zullen worden uitgevoerd.
 2. De consument en de vakman kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
  • vaste prijs
  •  
 3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en vakman overeen dat de gemaakte kosten van de vakman worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt de vakman een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
 4. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst kunnen door de vakman worden doorberekend aan de consument.
 5. Indien de opdrachtgever een consument betreft, zullen alle prijzen inclusief btw vermeld worden.
Artikel 7 – Overeenkomst producten, koop op afstand
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het dat de aanvaarding door de klant de ondernemer bereikt.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren. De ondernemer is steeds gerechtigd om aan de uitvoering van zijn verbintenissen bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 8 – Herroepingsrecht
 1. Bij de aankoop van producten via een ‘overeenkomst op afstand’ heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen over een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum dat de koop is gesloten of vanaf de dag na ontvangst / aflevering van het product bij de consument.
 2. Na de van toepassing zijnde periode (conform artikel 8.1) is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.
 3. Wanneer de aankoop na de van toepassing zijnde periode wordt geretourneerd, zonder instemming van ondernemer, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 5. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneert. Hierbij dient de consument de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.
 6. Herroepingsrecht is niet mogelijk voor zakelijke klanten. (B2B)
Artikel 9 – Kosten bij herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan HoutID te vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 8.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De consument kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:

 1. Vallende onder de ‘overeenkomst bouwwerkzaamheden en gerelateerd werk’;
 2. volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
 3. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
 4. een persoonlijk karakter hebben;
 5. van persoonlijke aard zijn;
 6. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 7. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
 8. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
 9. niet meer compleet zijn;
 10. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
 11. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

III.                 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 11 – Verplichtingen van de vakman
 1. De vakman staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal de vakman, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de consument.
 3. De vakman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. De vakman is verplicht de consument te wijzen op:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de vakman deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de vakman openbaren en de vakman ter zake deskundig moet worden geacht.
 5. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de vakman het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De vakman zal dit in overleg met de consument doen. De vakman verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
Artikel 12 – Verplichtingen van de consument
 1. De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen èn voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 2. De consument dient er voor te zorgen dat de vakman zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. Hieronder wordt ook verstaan of mits anders overeengekomen:
  • Het terrein dient toegankelijk te zijn voor materialen en middelen
  • De ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn
  • Waar fundering in de grond dient te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van bestrating, puin, funderingen en dergelijke
  • Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond;
  • Herstraten van ontnomen bestrating ten behoeven van funderingsblokken (poeren) is voor eigen rekening;
  • Aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening;
  • Ondernemer is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument;
  • Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen. Eventuele gevolgen en/of aansprakelijkheid van het niet hebben van de juiste vergunningen komen nooit voor rekening van ondernemer, maar ten allen tijde voor rekening van de klant;
  • Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij consument;
 3. Consument draagt zelf het risico en eventuele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met consument is aangegaan.
 4. Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 5. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
  • vertraging in het werk door het toedoen van de consument;
  • te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de vakman op grond van artikel 11 lid 4.
 6. De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de vakman te allen tijde goed bereikbaar is.
Artikel 13 – Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de vakman ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk specifiek omschreven schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de consument.

Artikel 14 – Onvoorziene complicaties
 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de vakman hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
 2. Indien de vakman de consument niet kan bereiken, dient de vakman het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. De tijd die de vakman niet kan werken als gevolg van het in artikel 14 lid 2 genoemde of in artikel 12 lid 2 genoemde wordt door de consument aan de vakman vergoed.
 4. Eventuele extra kosten, die de vakman moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die noodzakelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed, tenzij de schade aan de vakman is toe te rekenen.
Artikel 15 – Oplevering bouwwerkzaamheden, werk
 1. Na voltooiing van het werk nodigt de vakman de consument uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De consument dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
 2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de vakman dienen te worden hersteld, zal de vakman deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de vakman vallen.
 3. Gebreken dienen schriftelijk ofwel elektronisch ofwel met een opleverdocument ter plekke gemeld en gemotiveerd te worden.
 4. Indien melding van gebreken langer dan 7 dagen uitblijft dan wordt de consument geacht akkoord te zijn gegaan met de oplevering en staat waarin het op dat moment verkeerd.

IV.                BETALING

Artikel 16 – Betalingsvoorwaarden
 1. Bij bouwwerkzaamheden en te verrichten werk dient er 30% tot 50% aanbetaald te worden uiterlijk 14 dagen voor geplande uitvoering van de opdracht. De hoogte van de aanbetaling wordt vermeld in de bevestiging van de opdracht. Bij aflevering/oplevering dient het restant bedrag direct betaald te worden, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn indien van toepassing, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de vakman te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de vakman is gewezen op de te late betaling en de vakman de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 6. Indien de betaling langer dan 14 dagen achterwege blijft, kan de vakman de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van de vakman op de consument onmiddellijk opeisbaar.
 8. De vakman heeft het recht de door consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De vakman kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De vakman kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 9. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de consument, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de consument, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door de vakman geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., die verstrekt zijn aan consument blijven eigendom van de vakman totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met de vakman gesloten opdrachten is nagekomen, inclusief finale betaling/restant bedrag bij aflevering/oplevering.
 2. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht de vakman zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door de vakman geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat de vakman zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de vakman of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de vakman zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 18 – Betaling in termijnen
 1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De betaling dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de vakman zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling op te schorten.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de termijnen niet nakomt, heeft de vakman de bevoegdheid het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit voortvloeit dient door de consument aan de vakman te worden vergoed.
Artikel 19 – Annulering
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden
 3. Bij voortijdige beëindiging door consument heeft de vakman recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot op dat moment gedane werkzaamheden, werk, aangekochte materialen en aanverwante kosten het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Annulering voor consumenten bij ‘overeenkomst/koop op afstand’ is niet mogelijk, hierop zijn de artikelen 8, 9 en 10 op van toepassing.
Artikel 20 – Eindafrekening bij bouwwerkzaamheden en werk
 1. De vakman zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de consument ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
 2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
 3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
 4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de consument reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
 5. Alle betalingen dienen na oplevering per pin of online via een digitaal betaalplatform direct plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
Artikel 21 – Opschorting van de betaling
 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de vakman het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

V.                  GARANTIE

Artikel 22 – Garantie
 1. De vakman garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit in de overeenkomst vermeld te staan. Het voorgaande laat onverlet dat de vakman ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
 2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de vakman zijn meegedeeld.
 3. De consument dient de vakman in de gelegenheid te stellen de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.
 4. Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers kan de vakman van de consument verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.

VI.                Geschillen (tussen consument die handelt als particulier en de vakman)

Artikel 23 – geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het recht van toepassing van het land waarin de vakman is gevestigd waar de aankoop is gedaan.  De rechtbank in het land van aankoop waar de vakman is gevestigd is bevoegd om over alle geschillen te oordelen. Niettemin heeft de vakman het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

Artikel 24 – Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vakman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de vakman niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de vakman, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. De vakman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de vakman zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover de vakman ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de vakman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Consument is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.
Artikel 20 – Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. Levering en diensten geschieden volgens deze Algemene Voorwaarden.